กิจกรรมการมอบผลงานศิลปะและบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดโรงพยาบาลราชวิถีดูเพิ่มเติม

กิจกรรมการมอบผลงานศิลปะและบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดโรงพยาบาลราชวิถีดูเพิ่มเติม

ศิลปกรรมเพื่อการประมูลดูทั้งหมด

ศิลปกรรมเพื่อการประมูล

“ดอกไม้ในเงาจันทร์”

อาจารย์ สิโรจน์ พวงบุบผา

ศิลปกรรมเพื่อการประมูล

ปฏิภาคนิมิต

อาจารย์ ปัญญา วิจินธนสาร

ศิลปกรรมเพื่อการประมูล

“พระนครคีรี”

อาจารย์ ชัยวุฒิ เทียมปาน

ศิลปกรรมเพื่อการประมูล

“พุทธรักษา”

อาจารย์ สุจินตน์ ตรีณรงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพร แต้มประสิทธิ์

สัมพันธภาพแห่งชีวิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพร แต้มประสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ วังบอน

สภาวะแห่งธรรม ……… ธรรมชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ วังบอน

ศาสตราจารย์ ชลูด นิ่มเสมอ

ตีนจก,2554 (Teenjok,2011)

ศาสตราจารย์ ชลูด นิ่มเสมอ

ศิลปกรรมเพื่อการประมูล

“พระมาลัย”

อาจารย์ อนุพงษ์ จันทร

กิจกรรมล่าสุดดูกิจกรรมทั้งหมด

พิธีมอบทุนและประมูลเพื่อจัดหาทุน
ประจำปี 2562

ดูภาพกิจกรรมปี 62

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่ายดูทั้งหมด

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

กระชังปลา เกาะยอ

สาธร รุ่งทวีชัย
30,000 บาท

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

แก่งตะนะ2

สุริยะ ฉายะเจริญ
30,000 บาท

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

รมณ์-ทะเล ณ หาดแม่รำพึง

สุภัตษร บรรณศรี
12,000 บาท

พุทธรักษ์ ดาษดา

“เจ็ดสาวน้อย”

พุทธรักษ์ ดาษดา
8,000 บาท

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

ระนอง

ทวี เกษางาม
50,000 บาท

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

โขงเจียม

สันติ สิงห์สุ
40,000 บาท

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

ป่ามรกต

สิริรัตน์ฎา น้อยวิชัย
10,000 บาท

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

ทะเลเก้าเส้ง

ศิวะ อินทะโคตร
25,000 บาท

โครงการและกิจกรรมดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนฯ

ดูข่าวทั้งหมด