ที่ตั้งสำนักงาน

กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ
“มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์”

เลขที่ 146/51 ถนนสุโขทัย แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์: 0-2241-0088
Facebook: กองทุนส่งเสริมการศึกษาฯ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์