รายชื่อคณะที่ปรึกษา
และคณะกรรมการดำเนินงาน
คณะที่ปรึกษา

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
ประธานที่ปรึกษา
นายไพฑูรย์ วิโรจน์โภคา
ที่ปรึกษา

คณะกรรมการดำเนินงาน

อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร
ประธานกรรมการ
กรรมการ
นางเยาวณี นิรันดร
กรรมการ
ดร.ดามพ์ สุคนธทรัพย์
กรรมการ
นายนภดล โชตะสิริ
กรรมการ
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ พงศ์เดช ไชยคุตร
กรรมการ
อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ วังบอน
กรรมการ
อาจารย์อุตสาห์ ไวยศรีแสง
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธณฤษภ์ ทิพย์วารี
กรรมการ
อาจารย์ทรงไชย บัวชุม
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพร แต้มประสิทธิ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกุล
กรรมการ
อาจารย์นรากร สิทธิเทศ
กรรมการ
อาจารย์อัฐพร นิมมาลัยแก้ว
กรรมการ
อาจารย์วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา
กรรมการและเลขานุการ
นายไชยยันต์ เศรษฐไพศาล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายจารุวัตร บุญแวดล้อม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ