วัตถุประสงค์ในการจัดทำเว็บไซต์

คณะกรรมการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมทางด้านการสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอก เปรม ติณสูลานนท์” มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำเว็บไซด์ https://creativeartfund.com/ เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานของกองทุนฯ ในกิจกรรมต่างๆ โดยเริ่มตั้งแต่

1) ประวัติความเป็นมา

ด้วยเจตนารมณ์ของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ในการช่วยเหลือด้านการศึกษา แก่นิสิต นักศึกษาด้านศิลปะที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กองทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะฯ จึงได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2543 เพื่อดำเนินการในเรื่องการจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษา ด้านศิลปะที่เรียนดี ความประพฤติดี แต่มีข้อจำกัดเรื่องเงินทุนในการนำไปใช้สนับสนุนการทำศิลปะนิพนธ์เพื่อให้จบการศึกษา
การดำเนินงานของกองทุนฯ นับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน 2562 กองทุนฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษา ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั่วทุกภาคของประเทศรวมทั้งสิ้น 1,527 ทุน คิดเป็นมูลค่า 46,680,000 บาท

2) วิธีการเพื่อจัดหาทุน

2.1 การจัดกิจกรรมศิลปะสัญจร (Art camp)

    กองทุนฯ ได้จัดนำนักศึกษาที่ได้รับทุน ไปร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม และ ประติมากรรม ตามสถานที่ต่างๆ ทั่วทุกภาคของประเทศ และนำผลงานที่สร้างสรรค์มาจัดจำหน่าย เพื่อเป็นรายได้เข้ากองทุนฯ เพื่อเป็นทุนการศึกษา ในการจัดกิจกรรมศิลปะสัญจรทุกครั้ง กองทุนฯได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อช่วยเหลือท้องถิ่นควบคู่ไปด้วย เช่น การจัดประกวดภาพวาดศิลปะ ระดับเยาวชน โดยเชิญชวนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในท้องถิ่น ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนของชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของศิลปะ และมีความรักความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน รู้จักคุณประโยชน์ ของการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
    นอกจากนี้กลุ่มศิลปิน Art camp ยังได้บริจาคผลงานที่สร้างสรรค์ส่วนหนึ่ง เพื่อนำจัดนิทรรศการและนำไปจำหน่ายเพื่อหารายได้ และนำเงินที่ได้มอบให้กับท้องถิ่น เพื่อนำไปพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

 

2.2 การจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์

    กองทุนฯ จะนำผลงานศิลปะการสร้างสรรค์ของศิลปิน Art camp ไปจัดแสดงนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า โดยจัดแสดงร่วมกับผลงานของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินระดับอาวุโส คณาจารย์ ที่เข้าร่วมกิจกรรม Art camp รวมถึงศิลปินที่เคยได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนฯ โดยจัดแสดงทุกปีพร้อมจำหน่ายผลงานศิลปกรรมทั้งหมด สำหรับเงินรายได้จะนำเข้ากองทุนฯ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนิสิต นักศึกษา รุ่นต่อไป

2.3 การประมูลผลงานศิลปกรรม

    ผลงานการประมูลเป็นผลงานบริจาคของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินระดับอาวุโส และศิลปินที่เคยได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนฯ ซึ่งเงินรายได้จากการประมูล จะได้นำเข้ากองทุนฯ เพื่อเป็นทุนการศึกษา ให้กับนิสิต นักศึกษารุ่นต่อไป

3) การจำหน่ายผลงานศิลปกรรม

นับตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา กลุ่มศิลปิน Art camp ได้สร้างสรรค์ผลงานจำนวนมาก บางส่วนได้จัดจำหน่ายไปแล้ว แต่ยังคงมีบางส่วน ยังมิได้จำหน่าย จึงเป็นผลงาน ศิลปกรรมสะสมของกองทุนฯ โดยทางกองทุนฯได้นำผลงานศิลปกรรมสะสมบางส่วนไปทำประโยชน์ให้แก่สังคม โดยมอบให้กับโรงพยาบาลหลายแห่ง และหน่วยงานราชการที่มีความประสงค์ นอกจากนี้ยังมีผลงานศิลปกรรมอีกส่วนหนึ่งที่กองทุนฯ ต้องการจัดจำหน่ายโดยใช้การขายแบบออนไลน์ หากมีผู้สนใจสามารถติดต่อเข้ามาทางเว็บไซต์แห่งนี้ได้

4) การแสดงผลงานของศิลปินกองทุน

กองทุนฯ จะช่วยส่งเสริมศิลปิน รุ่นใหม่ ของกองทุนฯ ได้มีโอกาสเผยแพร่และจำหน่ายผลงานที่สร้างสรรค์ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม ทั้งนี้โดยอยู่ภายใต้การดูและการคัดเลือกจากกรรมการ ฯ