Showing all 6 results

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

“ทะเลเหงา”

ชัยวุฒิ เทียมปาน
36,000 บาท

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

“แหลมสน”

ชัยวุฒิ เทียมปาน
45,000 บาท

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

วัดพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน

ชัยวุฒิ เทียมปาน
60,000 บาท

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

สะพานปลา

ชัยวุฒิ เทียมปาน
45,000 บาท

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

แก่งตะนะ

ชัยวุฒิ เทียมปาน
30,000 บาท

นิทรรศการศิลปกรรมประจำปี 2563

ไม่มีซื่อผลงาน

ชัยวุฒิ เทียมปาน