Showing 1–12 of 20 results

นิทรรศการศิลปกรรมประจำปี 2563

“ตากผ้า”

ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์

นิทรรศการศิลปกรรมประจำปี 2563

“วิถีชีวิตใหม่”

ภัณฑิรา ไชยแก้ว

นิทรรศการศิลปกรรมประจำปี 2563

Corrado Feroci

ปัญชรินทร์ วงค์ใหญ่

ก้องภพ เบ็ญจนิรัตน์

new normal 2020

ก้องภพ เบ็ญจนิรัตน์

นิทรรศการศิลปกรรมประจำปี 2563

Reproduces Jan De Heem

มาลีวัลย์ มีศิริ

นิทรรศการศิลปกรรมประจำปี 2563

ความรักของแม่ 12

สิริณีนาภ ชำนาญเพชร์

นิทรรศการศิลปกรรมประจำปี 2563

ความรักของแม่ 13

สิริณีนาภ ชำนาญเพชร์

นิทรรศการศิลปกรรมประจำปี 2563

จิตนาการจากสีสันและลวดลายผ้าปาเต๊ะ (ลายไก่แจ้)

เด่นนภา อักษรชู

นิทรรศการศิลปกรรมประจำปี 2563

จิตนาการจากสีสันและลวดลายผ้าปาเต๊ะ (ลายไก่แจ้)

เด่นนภา อักษรชู

จิรบ วิมุตติไชย

ช่วงชิง

จิรบ วิมุตติไชย

นิทรรศการศิลปกรรมประจำปี 2563

ชั้นเชิงความพริ้วไหว

ภามภากร กล้ากลางดอน

นิทรรศการศิลปกรรมประจำปี 2563

ดินดำ น้ำชุ่ม

รัตน ไวยะราบุตร